Dekan Görev ve Sorumlulukları

 • Dekan, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve Üniversitemize bildirilir.
 • Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
 • Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
 • Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
 • Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
 • 2547 sayılı YÖK kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları

 • Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
 • Dekan Yardımcısı, Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim-öğretimin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde Dekana idari ve akademik işlerde yardımcı olur.
 • Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Dekana vekâlet eder ve Dekan adına işleri yürütür.
 • Fakülte bünyesinde eğitim-öğretim sürecinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacına yönelik politika ve stratejiler geliştirilmesinde dekana yardım eder.
 • Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.
 • Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.
 • Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Fakülte Kurullarına ve Fakülte Yönetim Kurullarına başkanlık eder.
 • Kendisine bağlı bulunan yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisini kullanır.
 • 2547 sayılı YÖK kanunu ile kendisine verilen görevleri yapmaktır.

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Görev ve Sorumlulukları

 • Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanır.
 • Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
 • Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak.
 • Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
 • Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek.
 • Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları yapmak.
 • Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak.
 • Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek.
 • Bölümde görevli elemanları izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak.
 • Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak.
 • Bitirme tezlerini ve lisansüstü tezlerini izlemek.
 • Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasını sağlamak ve danışmanlıklarını uygun şekilde dağıtmak.
 • Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek.
 • Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 • Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamaktır.

Fakülte Sekreteri Görev ve Sorumlulukları

 • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılmak.
 • Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak, sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.
 • Akademik eleman alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak.
 • Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek.
 • Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.
 • Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak.
 • İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak.
 • Fakülte bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak.
 • Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak.
 • Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak.
 • Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak.
 • İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı temin edilmesine yardım etmek,
 • Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak.
 • Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek.
 • Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek.
 • Dekanın ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak.
 • Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak.
 • İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin rotasyona tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.
 • Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer idari işleri yapmaktır.

İİBF İdari Amirinin Görev ve Sorumlulukları

 • Elektrik, ısı-su, telefon arızaları; yapı-bakım, demir kaynak, cam işleri; ağaç-bitki bakımı konularından gerekli alt yapı birimlerine bildirimde bulunarak işin takibini yapmak,
 • Şirket çalışanlarının çalışma biçimi ve akışını belirlemek,
 • Öğrenci işleri ve bölüm sekreterleri ile koordineli çalışarak sınıfların çakışmasını engellemek,
 • Sınıfların kullanım düzeninin ve ortamın belirlenmesi,
 • Konferans, kokteyl ve yapılan sunumlarda organizasyona yardımcı olmak,
 • Bina genelinde ve dışarıda bulunan çevre, otopark dâhil, sorumluluk alanları kapsamında denetleme yapmak,
 • A ve B Binasının genel temizlik ve bakımından sorumlu olmak,
 • Binalarda bulunan tüm ofis ve seminer odalarından sorumlu olmak,
 • Dersliklerde unutulan kaybolan eşyaların idari amirlikte muhafaza edilip, sahiplerine ulaşmasını sağlamak,
 • Binada yapılan tadilat ve sonradan eklenen teknolojik alet ve gereçlerin mimari yapıya zarar vermeden ve en az hasarla yapılabilmesini sağlamak,
 • Bölümdeki yazıcıların kâğıt teminini zamanında yapmak,
 • Bina içinde açılan stant ve afişlerin gerektiği gibi düzenlenmesi ve panolara asılmasını sağlamak,
 • Binada yapılan sınavlarda (YKS, KPSS, YDS vb.) gerekli hazırlıkların tamamlanıp sorunsuz yapılmasını sağlamak.

İİBF Öğrenci ve Akademik Personel İşleri Ofisi Görev ve Sorumlulukları

 • Her dönemin başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve bölümler tarafından belirlenen ders dönemlik ders programını ajandaya işlemek,
 • Ders programı doğrultusunda günlük boş olan sınıfların hoca/asistan/öğrenci tarafından istenildiğinde vermek,
 • Fakülte öğrenci toplulukları etkinliklerinden uygun görülenlere ders programın dışında uygun olan sınıfların tahsisini yapmak,
 • İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden gelen öğrencilere ait Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak, dosyalamak ve ÖİDB’ye sunmak,
 • Öğrenci sağlık raporlarını takip etmek,
 • Öğrenci staj işlemlerini yapmak ve takip etmek,
 • Dönemlik YANDAL ve YATAY Geçiş kabullerine dair Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını hazırlamak ve takibini yapmak,
 • Öğrenci Disiplin Soruşturmalarının takip edilmesini sağlamak,
 • Fakültemizde görev yapmakta olan öğretim üyesi, öğretim elemanı ve asistanların yurtiçi- yurtdışı- destekli- desteksiz- AB, BAP, DSİM, TÜBİTAK proje görevlendirme taleplerinin yazmak ve takibini yapmak,
 • Ders açma, ders kapama için Fakülte Kurulu Yazılarını yazmak,
 • Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yazmak ve takibini sağlamak,
 • Akademik özlük ve öğrenci işleri dosyalamaları ve arşiv çalışmalarını yapmak,
 • Kısmi Zamanlı Öğrencilerin işe alımlarını ve puantaj işlerini yapmak,
 • Sürekli işçi puantajlarını işlemek ve takibini gerçekleştirmek.

İİBF Satın Alma ve Mal Sorumlusu Görev ve Sorumlulukları

 • İİBF Özel Bütçeden kırtasiye ve yedek parça malzemelerinin alımını, tamirini, bakımını, dağıtımını, kontrolünü yapmak,
 • İİBF SSK ve Daire Başkanlığı bütçesindeki kırtasiye ve yedek parça malzemelerinin alımını, tamirini, bakımını, dağıtımını, kontrolünü yapmak,
 • İİBF İdari Mali İşler Daire Başkanlığındaki demirbaş malzemelerin talebinden, alınmasından ve kontrolünden sorumlu olmak,
 • Fakülte Bütçesinin Döner Sermayedeki payından yapılan harcamalarından sorumlu olmak,
 • BAP Projesi ile ilgili işlemlerin yapılmasından sorumlu olmak (Malzeme alımı, dağıtımı ve bunlarla ilgili gerekli evrakları düzenlemek),
 • Fakültedeki demirbaşların bakım ve tamirini gerçekleştirmek,
 • Her yıl demirbaş sayımı yapmak, ömürleri dolan demirbaşların hurdaya çıkarılmasından ve listenin tutulmasından sorumlu olmak,
 • Kablo kanalları, yedek parçaları, pvc ve parke alımı için fiyat araştırması yapılmasından ve alımlar için gerekli işlemlerin tamamlanmasından sorumlu olmak.